Doktora Yeterlilik Yönergesi

Biyomühendislik A.B.D. Doktora Yeterlik Sınavı

 

1. Doktora Yeterlik Sınavı her yarıyılın sonunda, Final Sınavı haftasında yazılı, izleyen hafta içinde sözlü sınavı yapılır.

 

2. Ekle-Sil dönemi sonrasında BYM721 dersini kodlayan öğrencilere Bölüm Başkanlığı bir mail göndererek, sınav formatı, zamanı ve jüri üyelerinin (Danışman aracılığı ile) belirlenmesi, davet mektuplarının gönderilmesi ve koordinasyonu gibi konularda dönem içinde öğrencilere bilgi vereceğini iletir.

 

3. Her öğrenci için yönetmeliklerde belirtilen şekilde yeterlik jürisi kurularak Anabilim Dalı Kurulunca onaylanır. Onay gelince, "Jüri davet mektupları"  hazırlanarak Üyelere gönderilir.

 

4. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan en az 70 (yetmiş) puan alan öğrenci sözlü sınava girebilir. Yazılı sınavdan başarılı olan öğrenci, en çok 90 dakikalık bir sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav notu, yazılı sınav notunun %60’ı ile sözlü sınav notunun %40’ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az 75’tir. Alınan puan harfe çevrilir ve BYM721 dersinden bu harfi almış sayılır. Bir öğrenci yazılıdan başarılı olup, sözlüden başarısız olsa dahi, bir dahaki dönem yazılıya tekrar girmek durumundadır.

 

5. Yazılı sınav için, Yönetmelikte de belirtildiği gibi "temel ders konularını içerecek şekilde", BYM kodlu ders veren tüm öğretim üyelerimizden 2 soru talep edilir ve tüm sorulardan oluşan (derslerin isimleri de belirtilerek) yazılı soru kağıdı hazırlanır. Öğrenciler, Yüksek Lisans veya Doktora eğitimleri boyunca kodlamış oldukları BYM kodlu derslerden 6 dersi seçmek ve seçtikleri derslerden de sorulan iki sorudan birini cevaplamak durumundadır. Seçilen 6 dersten ikisi zorunlu olup, Mühendislik Bilimleri I (BYM 601) veya Mühendislik Bilimleri II (BYM701)’den en az biri ve Biyolojik Bilimler I (BYM602) veya Biyolojik Bilimler II  (BYM702)’den en az biri cevaplanmalıdır. Yazılı sınav süresi azami 4 saat olabilir ve kapalı kitap usulüne göre yapılır.

 

6. Cevap kağıtları Bölüm başkanlığınca veya görevlendirilen Yeterlik Sınav Komitesince toplanarak, soruyu soran öğretim üyelerine dağıtılır, notlar toplanır ve her öğrencinin sözlü sınava girip giremeyeceği 3 gün içinde ilan edilir.

 

7. Sözlü sınavı, öğrencilerin dönem boyunca danışman öğretim üyesinden tamamen bağımsız olarak hazırlayacakları (fikri mülkiyeti ve sorumluluğu tamamen kendilerine ait olacak), bir proje önerisi çerçevesinde yapılacaktır. Burada amaç, yönetmelikte de belirtildiği gibi öğrencinin "doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir". Proje önerisi, jüri üyelerine yazılı sınava girmeden 10 gün önce e-posta ile PDF formatında gönderilmeli ve aşağıda verilen formata uygun olmalıdır. E-postayı öğrenci gönderir; e-postanın Cc bölümünde biyomuh@hacettepe.edu.tr adresi de bulunmalıdır.

Proje Önerisi Formatı: Arial, 12 punto, 1.5 satır aralığı ile yazılmalı;  kapak, içindekiler, özet, anahtar kelimeler, amaç-kapsam, bilimsel dayanak, özgün değer, yöntem, çalışma planı ve kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır. Proje Önerisi, kaynaklar hariç azami 12 sayfa olmalıdır. Ayrıca, proje önerisinin fikri mülkiyetinin öğrencide olduğuna dair bir beyan formu öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak proje önerisine eklenecektir.

 

H.Ü. Biyomühendislik A.B.D. Doktora Yeterlik Sınavı

Proje Beyan Formu

 

 

Bu proje, H.Ü. Biyomühendislik A.B.D. Doktora Yeterlik Sınavı’nın Sözlü Sınavına temel teşkil etmesi amacı ile, programa kayıtlı ……………nolu öğrencisi …………………….tarafından tek başına hazırlanmış, tamamı veya bir kısmı tarafımızca daha önce bir kuruma proje önerisi olarak sunulmamıştır. Bu proje, doktora tez konusu olarak kullanılmak zorunda değildir.  Öğrenci, bu raporda kendisine ait olmayan tüm veri ve düşüncelerin anıldığını ve kaynağının gösterildiğini beyan etmektedir.

 

Öğrenci:  Adı Soyadı – İmza –Tarih

 

Danışman:  Adı Soyadı – İmza –Tarih

 

Beytepe Ankara 2015