BOLOGNA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI

 

 

BOLOGNA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

 

 1. Tüm lisansüstü öğrenciler Bologna Eğitim Programı’na ve 26 Kasım 2016 tarihli Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir.

 

 1. Tüm lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci kaydını yeniler ve danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara işleyerek program kaydını yaptırır. İmzalı formları 3 nüsha Anabilim Dalı sekreterliğine bırakır. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır.

 

 1. Tezli yüksek lisans programının süresi kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Doktora programında ise sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

 

 1. Yüksek Lisans öğrencileri mezun olabilmek için toplam en az 120 AKTS’ lik ders (Özel Konular dersleri dahil) almak zorundadır. Özel Konular dersleri hariç, öğrenciler en az 60 AKTS’lik (21 ulusal kredilik) en az yedi ders ve BYM 611 Seminer ile FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği derslerini alacaklardır. BYM 611 ve BYM 612 zorunlu derslerimizdir. Alınan alan içi/dışı seçmeli derslerin en az 3 tanesi BYM kodlu olacaktır.

 

 1. Biyoloji Bölümü mezunları hariç, Yüksek Lisans Programı için, BYM 602 Biyolojik Bilimler I dersi, Doktora Programı için BYM702 Biyolojik Bilimler II dersi; Kimya Mühendisliği veya Biyomühendislik Bölümü mezunları hariç Yüksek Lisans Programı için BYM 601 Mühendislik Bilimleri I dersi, Doktora Programı için BYM701 Mühendislik Bilimleri II dersi zorunludur. Belirtilen derslerden Doktora Yeterlik Sınavında sorulan sorular zorunlu, diğer BYM kodlu derslerden sorulan sorular ise seçmeli olacaktır.

 

 1. Yüksek Lisans öğrencileri, en çok iki dersi, lisans eğitiminde almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilirler. Ayrıca diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en fazla iki ders alabilirler.

 

 1. Yüksek Lisans öğrencileri en geç 1. dönemin sonuna kadar tez danışmanlarını seçmeli (Danışman Atama Formunu doldurmalı) ve en geç 2. dönemin sonuna kadar Tez Öneri Formunu A.B.D. Sekreterliğine teslim etmelidirler.

 

 1. Doktora öğrencileri mezun olabilmek için toplam en az 240 AKTS lik ders (Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri dahil) almak zorundadır. Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç, öğrenciler en az 90 AKTS (21 ulusal kredi) lik en az yedi ders ve BYM 718 Seminer dersini alacaklardır. BYM 718, BYM 719 ve BYM 720 Derslerimiz zorunludur. Alınan alan içi/dışı seçmeli derslerin ise en az 6 tanesi BYM kodlu olacaktır.

 

 1. Doktora öğrencileri, açılan yüksek lisans derslerinden en çok 4 tane alabilirler.

 

 1. Derslerini tamamlayarak 90 AKTS kredisini elde eden ve akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci takip eden yarıyılda BYM721 Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini seçer. Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç 5.yarıyılın, bütünleşik doktora programındaki öğrenciler ise en geç 7. Yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 

 1. Doktora yeterlik sınavına girecek olan doktora öğrencileri, öncelikle tez danışmanlarını belirleyecek ve BYM 721 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi için tez danışmanlarının şubesini kodlayacaklardır.

 

 

 

 

 1. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava girebilir. Yazılı sınavdan başarılı olan öğrenci, en çok 90 dakikalık bir sözlü sınava alınır. Yeterlik sınav notu yazılı sınav notunun % 60’ı ile sözlü sınav notunun % 40’ının toplamı olup başarı notu an az 75’tir.

 

 1. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

 1. 2016-2017 Güz döneminden itibaren doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmek için, doktora öğrenimi sürecinde, SCI veya SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu, basılmış ya da kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır.

 

 1. 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Yükseköğretim tarihinde ilk kez “Doktora Bursları” verilecektir. Detaylı bilgiye  https://webuyg.yok.gov.tr/doktora/ web adresinden ulaşılabilir.

 

 1. 2016-2017 güz döneminden itibaren tüm lisansüstü öğrencilerimiz, tüm lisansüstü eğitimleri boyunca (yüksek lisans ya da doktora aşamasında), en az bir kere, “FBE 601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini almak zorundadırlar.

 

 1. Tüm lisansüstü öğrencilerimiz, Özel Konular dersleri hariç, alacakları toplam kredinin 1/3’ünü geçmeyecek şekilde (yüksek lisans öğrencileri için en çok 20 AKTS, doktora öğrencileri için en çok 30 AKTS), seçmeli ders olarak diğer programlarda açılan derslerden alabilirler.

 

 1. Dersler için devam zorunluluğu vardır ve devamsızlığı %20’nin üzerinde olan öğrencilere Özel Konular dersleri için K (Kaldı) notu verilir. Diğer dersler için öğrencinin genel sınava girmesine izin verilmez ve F1 notu verilir.

 

 1. Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten Yüksek Lisans öğrencilerinin en düşük C1, Doktora öğrencilerinin ise en düşük B2 notu alması gerekmektedir.

 

 1. Lisansüstü öğrenciler tez savunma seminerlerini sunmadan en az 7 gün önceden tez başlığı, danışman öğretim üyesinin adı, sunum tarihi, saati ve yeri ile ilgili bilgileri Fen Bilimleri Enstitüsüne ve Bölümümüze e-posta ile bildirmek zorundadır.

 

 1. Tüm lisansüstü öğrencilerin, çalıştıkları birimde Laboratuvar Güvenliği Eğitimi almaları zorunludur.

 

Beytepe Ankara 2015